תנאים ומסמכים לוועדה הומניטרית

בחברת שבח שירותי סיעוד ורווחה ובמחלקה ההומניטרית בפרט לא תתמודדו עם מסמכים ובירוקרטיה לבד. אנו נדריך ונעזור ללקוחותינו במהלך כל התהליך, נענה על כל שאלה אם בטלפון ואם מול כל המשפחה במשרדינו.
בהדרכה שלנו ובשיתוף פעולה מלא מצד המשפחה והעובד הזר, ניתן לסיים את איסוף המסמכים הנדרשים ביום אחד! 

תנאים לקבלת השירות

 • נוכחות אישית חובה.
 • המטופל הסיעודי בגינו מוגשת הבקשה מחזיק בהיתר העסקה פעיל (לא מותלה) פנוי ותקף להעסקת עובד זר בענף הסיעוד.


מסמכים נדרשים

 • טופס בקשה מקורי החתום על ידי המטופל, בן משפחתו או אפוטרופסו החוקי.
 • מכתב הסבר מנומק וחתום על ידי המטופל הסיעודי, בן משפחתו או אפוטרופסו החוקי, המפרט את הסיבות בגינן זקוק המטופל להעסקתו בסיעוד של העובד הזר בצירוף מסמכים.
 • לצרף לבקשה מכתב בחתימת הרופא המטפל במטופל הסיעודי, המפרט את ההיסטוריה הרפואית של המטופל ואת מצבו הרפואי העדכני. ניתן להשתמש במכתב הרופא בתור חוות הדעת שתוגש לוועדה, אם במכתב הרפואי יכתבו פרטיו של העובד הזר ומספר דרכונו, לא יהיה צורך בדוח עובדת סוציאלית של הרשות המקומית.
 • טופס ויתור על סודיות חתום על ידי המטופל עצמו או האפוטרופוס החוקי.
 • תצהיר של העובד הזר אשר נחתם בפני עורך דין, בשפה המובנת לו (ואם אינו דובר אנגלית או עברית, אזי בתרגום נוטריוני לעברית).
 • צו מינוי אפוטרופוס מקורי או העתק נאמן למקור במידה והמטופל הינו חסוי.

למעבר לנוהל ולטפסים לחץ כאן

חוות הדעת שתוגש לוועדה תתקבל רק אם היא תעמוד בכל התנאים הבאים:

 • ניתנה על ידי רופא מוסמך, אח מוסמך, עובד סוציאלי של הרשות המקומית שבתחומה מתגורר המטופל הסיעודי. בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתחום הסיעוד.
 • נותן חוות הדעת חתם עליה חתימה מקורית תוך ציון מספר רישיונו לעיסוק במקצוע.
 • נותן חוות הדעת הצהיר כי נפגש עם המטופל במקום מגוריו קודם מתן חוות הדעת וציין את תאריך הביקור.
 • נותן חוות הצהיר כי אינו מועסק ואינו בעל עניין בחברה העוסקת בתיווך עובדים זרים או בהעסקתם.
 • נותן חוות הדעת הצהיר על משך היכרותו את המטופל הסיעודי.

התצהיר שיוגש על ידי העובד הזר מול עורך הדין חייב לכלול את כל הפרטים הבאים:

 • הוא מסכים ומצטרף לבקשת המטופל הסיעודי להארכה חריגה של אשרתו.
 • הוסבר לו והוא מבין כי אם הוא יחליט לחזור בו מהסכמתו לבקשת המטופל, יהא עליו לצאת מישראל ולא תאושר בקשה להעסקתו שתוגש על ידי מטופל אחר.
 • הוא מבין כי אם הבקשה של המטופל תידחה, יהא עליו לצאת מישראל והוא לא יהא רשאי להיכלל בבקשה של מטופל אחר.
 • הוא מבין כי אם הבקשה תאושר, הוא יהא רשאי לעבוד רק אצל אותו מטופל בגינו אושרה העסקתו החריגה ובסיום העסקתו אצל אותו מטופל יהא עליו לצאת מישראל.
 • הוא מסכים שפרטי העסקותיו הקודמות בישראל, כפי שמופיעות במערכת הממוחשבת של הרשות, יובאו לידיעת המטופל המבקש.
 • בתצהיר יפורט מצבו המשפחתי של העובד בארץ ובחו”ל והוא יתחייב להודיע על כל שינוי.
נושאים בעמוד

סניף ראשי

ז'בוטינסקי 129, רמת גן

שירותי החברה

Image hover effect image

לצפיה

סיוע לקשישים ניצולי שואה נעשה בעזרת “הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל”
זוהי עמותה שהוקמה על ידי ניצולי שואה עבור ניצולי שואה משנת 1994.

לצפיה

עובד/ת זר/ה או עובד/ת ישראלי/ת?

כשאנחנו מחפשים את הטוב ביותר עבור הורינו המבוגרים, אנחנו שמים לב לכל פרט ופרט, עד לפרטים הקטנים ביותר.

Image hover effect image

לצפיה

המטפל הסיעודי

מטפל סיעודי מסייע לאדם מוגבל אשר לוקה בחוסר יכולת לבצע את הפעולות הבסיסיות היומיומיות וזקוק להשגחה מתמדת השומרת על בטיחותו.
Image hover effect image

לצפיה

שירות חינם עד לקבלת הזכאות

הליך קבלת הזכאות אורך זמן, ולעיתים הצורך בעזרה הינו מיידי.

במקרים כאלה אנו מעניקים בתקופת הגישור עד קבלת הזכאות טיפול של מספר שעות בשבוע ללא תשלום.

Image hover effect image

לצפיה

אפיקי סיוע נוספים

בקופות חולים קיים סל שירותים לו אתם זכאים במסגרת הביטוחי הרפואי שלכם בקופת החולים.  על מנת לדעת לאלו שירותים הינכם זכאים עליכם לפנות לרופא המטפל או לעובד הסוציאלי בקופת החולים.
Image hover effect image

לצפיה

חוק סיעוד

מדינת ישראל מעניקה (באמצעות הביטוח הלאומי) גמלת סיעוד לזכאים על מנת שיוכלו להמשיך ולחיות בביתם, עם משפחתם, ובתוך הקהילה אותה הם מכירים.

Call Now Button